Suomen Karmel-yhdistys

Matkat

Matkoja Israeliin

Israel-matkat rikastuttavat Raamatun tutkimista ja hengel­listä elämää. Matkoilla tieto lisääntyy ja Raamatun tapah­tumat tule­vat eläviksi. Usein matkoilla saadaan valoa myös oman elä­män kysymyksiin. Kunkin matkan ohjelma pyritään rakenta­maan valitun teeman ympärille. Israelin matkat antavat myös ajantasaista tietoa Israelista. Niiden avulla rakennetaan ja hoi­detaan yhteyksiä ystäviin ja yh­teistyökumppaneihin Israelissa. Matkat merkitsevät huo­mattavaa taloudellista tukea Israelille. Karmel edistää Israel-matkailua yhteistyössä Israelin valtion mat­kai­lutoimiston kanssa.

Israel-matkat

Matkoja muualle

Matkoja järjestetään myös muihin Raamatun maihin sekä juutalaisen maailman tärkeisiin kes­kuk­siin.